Budai Egyházmegye
 
1%

 
Menü
Budai Egyházmegye
Tisztújítás az egyházmegyében
Keczkó Pál (40 éves) bemutatkozása
 

Keczkó Pál (40 éves) bemutatkozása

2003-ban végeztem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Ugyanebben az évben házasodunk össze feleségemmel, Szilviával, aki szintén lelkész. Hatodéves szolgálatomat Budahegyvidéken töltöttem, majd 2004-tól 2006-ig Pilisen szolgáltam beosztott lelkészként. 2006. nyarán kerültem vissza Budahegyvidére, ahol egy évnyi beosztott lelkészi szolgálat, után, 2007. őszén a gyülekezet parókus lelkészének választott. Feleségemmel, aki gyülekezet másik parókus lelkésze, együtt szolgálunk Budahegyvidéken, munkánkat Molnár Lilla kisegítő lelkész segíti. Ifjúsági referensként több mint tíz éve vagyok a tagja a Budai Egyházmegye Presbitériumának. Három gyermekünk született: András (13); Levente (11) és Emília (7).

Mindenekelőtt köszönetet mondok az egyházmegye leköszönő elnökségének, szolgálatukért, a sok eredményért, amelyek jó alapot jelentenek a jövőre nézve is. Igei mottóm a Római levélből származik. Az apostol a logikos jelzőt használja az istentisztelet előtt, ami szó szerinti fordításban ésszerű, logikus jelentéssel bír. A keresztény ember életének, Krisztus követésének, a gyülekezeti szolgálatnak, és a mindennapok feladatainak egyszerre van lelki és szellemi dimenziója. Egyszerre kell Isten Lelkétől vezérelve keresnünk az ő akaratát, és egyszerre kell feltennünk a kérdést: mi az ésszerű, mi a logikus. Ez így együtt jelent okos istentiszteletet. E két szempont együttes megvalósítására törekszem szolgálatomban.

Adminisztratív háttérszolgálat

Ha nem is a fontossági sorrend felől, hanem a leggyakoribb feladatok felől közelítem meg az esperesi szolgálatot, akkor elsőként ezt a területet kell említenem. Az egyházközségeknek és lelkészeiknek a szolgálatban nagy adminisztrációs terheket kell hordozniuk. Esperesként ennek hatékony működését, segítését, az információk pontos áramlását támogatnám. Gyülekezetünkben két aktív korú, felkészült, fizetett alkalmazott dolgozik azért, hogy hivatalunk élete gördülékenyen működjön, hogy mindig naprakészek legyünk. Kiváló munkakapcsolatot ápolnak az egyházmegye jelenlegi gazdasági vezetőjével, készek arra, hogy akár az ő további munkáját támogatva, akár annak egy részét vagy egészét átvéve segítsék az egyházmegye gyülekezeteinek az életét. Ugyanígy fontosnak érzem a felsőbb egyházkormányzati szintekkel való jó munkakapcsolat kialakítását, az egyházközségi adminisztrációs terhek lehetőség szerinti csökkentésének a képviseletét, azok racionalizálást.

Az egyházmegye életének, programjainak újragondolása

Büszke vagyok arra budahegyvidéki szolgálatom kapcsán, hogy új programokat, csoportokat, istentiszteleteket tudtunk imádságos lelkülettel életre hívni és ezek évek óta gyülekezetünk építésének fontos alkalmai. A 30-40 fős látogatottságú evangélizációs napunkból, melyre szinte csak kizárólag az idősebb korosztály látogatott el, immár hét alkalommal szerveztük meg a Hegyvidéki Evangélikus napot, melyen több százan megfordulnak. Nagy öröm látni, hogy mennyi szolgáló vesz részt ezen a programon, de azt is, ezen keresztül számos hittanos családot sikerült elérnünk, gyülekezetünk életéhez közelebb vonnunk. Igaz ez házas körünkre is, de könnyűzenés istentiszteleteinkre, amelyek igazi közösségi alkalmat jelentenek. A régi alkalmainkat is újragondoltuk, sikerült ezeket megújítani, megőrizni, népszerűvé tenni közösségünkben. Az egyházmegye életétben is hasonló módon kell végiggondolnunk, lelkészi, felügyelői körben, milyen programokon keresztül tudjuk támogatni gyülekezeteink életét. Nem a gyülekezetek vannak az egyházmegyéért, hanem az egyházmegye és annak szolgálói a gyülekezetekért, így kell közösen gondolkoznunk a diakóniai, zenei, ifjúsági vagy missziós terveinkről. Gyülekezetemben éves munkatervet készítünk minden tanév elején, igazodva az egyházi ünnepekhez, megtalálva a legkedvezőbb időpontokat a programjainknak, tervezhetővé, kiszámíthatóvá téve gyülekezeti tagjaink számára a közösség életét. Egyházmegyei szinten is jónak tartanám, ha minden évben előre megterveznénk a presbiteri ülések, közgyűlések időpontjait, továbbá azt is - mértéktartó, következetes elgondolás mentén - melyek azok a programok, amelyeket jól előkészítve, megtervezve megvalósítanánk.

Egyházmegyei közösség megerősítése

Egy aktív, nagyobb közösség igazgató lelkészeként el kell ismernem, bizony a szomszédos gyülekezetek életéről nagyon keveset tudok. Jó lenne egy olyan platform szerkesztése, amelyen keresztül egy kicsivel többet tudhatnánk egymásról. Erre kiváló felület lenne az egyházmegye honlapja, melyen megjelenhetne a megyei gyülekezeteinek honlapjairól, hírleveleiből egy-egy írás. Hegyvidéken ezért újítottuk meg a honlapunkat, ezért tartjuk évek óta naprakészen, hogy aki érdeklődne, tájékozódna, az könnyen megtehesse. Egy ilyen egyházmegyei felület építené az összetartozás érzését, akár ötletforrásként is működhetne egymás számára. Ezért érdemes lenne anyagi áldozatot is hozni, ennek működtetésével egy ebben járatos embert megbízni.

A bemutatkozás terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden területre kitérjek, de talán a leírt gondolatok alapján kibontakozik egy kép, egyfajta hozzáállás, miként képzelem el az egyházmegyei szolgálatomat, ha a gyülekezetek többsége engem tisztel meg a bizalmával.

Társoldalak
Keczkó Pál esperes székfoglaló beszéde
Dobó György székfoglaló beszéde
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster