Budai Egyházmegye
 
1%

 
Menü
Budai Egyházmegye
Jelentések, tájékoztatók
Esperesi jelentések
2004. évi esperesi jelentés
2005. évi esperesi jelentés
Dobó György székfoglalója
2011. évi esperesi jelentés
 

Esperesi jelentések

**Így szól az ÚR: "Nem maradok el tőled, nem hagylak el!" (Józs. 1.5c) **

Esperesi jelentés a 2006/2007. munkaévről
A Budai Evangélikus Egyházmegye közgyűlése számára
2007. április 25.

Tisztelt Egyházmegyei Közgyűlés! Kedves Testvérek!

Jelentésem vezérigéjének a 2006. év igéjét választottam. Fontosnak érzem, hogy Istennek erre az ígéretére alapozzam a jelentésemet, mert valóban ennek igaz voltát élhettük meg. Egy mozgalmas, eseményekben és a megyénket is érintő változásokban gazdag időszak közepette hangzik el ez a jelentés, és ezért több ponton előremutató is lesz az, amit ma a testvérek elé terjesztek.

Legelőször is a hálámat szeretném kifejezni. Istennek adok hálát, hogy a sokszor erőt próbáló mennyiségű feladat közepette sem hagyott el, adott erőt és lendületet, türelmet és ötleteket. Istennek adok hálát azért is, hogy gyengeségeim ellenére is és a bűneim ellenére is megőrzött. Olyan jó tudni, hogy az egyház sorsa és ügye nem egyszerűen rajtunk múlik! De ebből fakadóan a szívünk háláját fejezheti ki az, ha az egyház Urát hűségesen szolgáljuk.

**A választások éve**

Az elmúlt időszak a választások éve volt. Az egyházközségek egy kicsit talán belefáradtak a választások sorába, de új testületek felállásával a gyülekezeti munka új lendületet is kapott. Az egyházmegyénkben a választások törvényes rendben és a belső békesség megőrzésével történtek. Öröm volt hallani, hogy a választásoknál egyre nagyobb hangsúlyt kap a lelki szempont. A választási időszak ebben az évben fejeződik be. Az igazgató tanácsok küldötteinek a választásával a mi feladatunk véget ér, s csak az országos iroda igazgatójának a választása lesz már csak az egyház feladata.

Az általános tisztújításon kívül volt az egyházmegyében lelkészválasztás is. A lelkészválasztást az egyházmegyei elnökségnek kell levezetnie. Lelkészt választott a nagybörzsönyi gyülekezet, a lelkészvizsgáját megszerzett beosztott lelkészét, Lajtos Jánost választotta meg. Beiktatása október 1-jén volt. Időközben a parókusi alkalmassági vizsgát tett Hokker Zsoltot is megválasztotta az óbudai gyülekezet, a most megalkotott másodlelkészi állásra. Beiktatása most, április 14-én volt. Isten áldása legyen a szolgálatukon. A szentendrei gyülekezet is megkezdte a lelkészválasztást. A választás folyamata még tart, az eredményt - reménység szerint - június elejére várhatjuk.

**Esperesi vizitációk**

Az ősz folyamán négy gyülekezetben tartottunk egyházmegyei vizitációt. Csepelen szeptemberben, Óbudán októberben, Budafokon és Budahegyvidéken pedig novemberben. A vizitációknak több része van. A hivatalvizsgálatok során nem találtunk nagy hibákat, az apróbb hiányosságok pótlására szólítottuk fel a gyülekezeteket. Az tudott, hogy sok a papírmunka, az adminisztráció pontossága akkor fontos, ha az állami követelmény, tehát mi nem vehetjük lazábban a állami vagy adóügyi előírásokat, ezen felül csak addig fontos az adminisztráció, amíg az a lelki munkát segíti.

A gazdasági vizsgálatban Egerszegi Béla számvevőszéki elnök volt a segítségünkre a vizitációknál és minden alkalommal segítette a munkát Dobó György másodfelügyelő is. A lelki munka vizsgálatánál derült fény arra, hogy egy nagy adóssága van a gyülekezeteknek - de ez vizitáció nélkül is megállapítható - a látogatás, a család-gondozás terén. Nem az a lényeges, hogy a gyülekezetek tele legyenek alkalommal. A vizitációk tanulsága mondatja ki velem azt, hogy fokozni kell a személyes lelkipásztorolást, több energiát kell a lelkészeknek és a presbitériumoknak a látogatással tölteni. Úgy látszik, hogy a misziói lendület és hevület hiányzik a gyülekezetekből.

Szomorú az is, amikor a lelkészek magánéleti terhei lesznek a szolgálat akadályává. Nincs egységes megoldási kísérlet arra, hogy a családi krízisbe került lelkészek ügyét miként kell kezelni egyházjogilag. Itt mindenképpen figyelembe kell venni a gyülekezet érzékenységét. Vallom, hogy az igehirdetés nem ér véget a szószéken, hanem a magánéletben folytatódik, sőt azt is vallom, hogy olykor erőtlenné levő szavainkat pótolhatják az életünk és családi közösségünk bizonyságtételei, és a legbriliánsabb igehirdető szavai is porba hullanak, ha nincs mögöttük a kegyelmet nyert bűnös ember tiszta élete. Ezért kérem a gyülekezeteket, hogy a lelkészeik életét szeretettel kísérjék, támogassák a lelkészeket abban, hogy a családi közösségük ápolására is legyen igényük és idejük.

**Az egyházmegye jogi személyiséggé lett**

Az ősz és a tél egyik feladatát az jelentette, hogy az egyházmegyéknek önálló jogi személyiséggé kellett alakulniuk. Az elmúlt közgyűlésünkön éppen erről hoztunk döntést. Alternatívát csak az jelenthetett volna, hogy az egyházmegye gazdálkodása bekerül az országos egyház gazdálkodásába. Azt hiszem, hogy bölcsen döntöttünk, amikor az anyagi és jogi függetlenséget jelentő megoldást választottuk, még akkor is, ha ez többletkiadással, és többlet feladattal jár. Az egyházmegyénk önálló jogi személyként nyújthat be pályázatokat is. Ezért kérem a testvéreket, ha olyan pályázatokra bukkannak, amelyek az egyházmegye életét is segíthetik, akkor jelezzék azt akár az irodavezetőnknek - Kövesy Emesének - akár a felelősöknek, megbízottaknak.

**A presbitérium munkájáról**

Az egyházmegyei presbitérium több alkalommal ülésezett. A megalakulását követően a presbitérium kialakította a 2006. év őszi munkatervet, és előkészítette az egyházmegyei beosztott lelkész állását. Döntött a 2006. évi beruházási keret maradványának a felosztásáról. 2007 elején a nem presbiteri tagsággal bíró referenssekkel együtt kialakítottuk a 2007. évi munkatervet. Döntöttünk arról, hogy egyházmegyei kezelésből a nagybörzsönyi gyülekezet kezelésébe adjuk a Reménység házát, és az eddig beérkezett beruházási támogatások odaítéléséről is döntöttünk. A munkatervünk a honlapon megtalálható és nyomon követhető. Ezek közül egy konkrét tervet szeretnék hangsúlyossá tenni: A GAS vasárnapot. A korábbi években egy kicsit talán a lendületét veszítette az egymás iránti szolidaritás; a Gusztav Adolf Segélyszolgálat működése éppen azt szolgálja, hogy egyházközségeink jobban figyeljenek egymásra. Ezt szolgálná a szószékcsere, amint azt a GAS felelősünk be is osztotta. Legyen ez a vasárnap az egymásra figyelés vasárnapjává!

**A statisztikai adatokról**

A statisztikai kimutatások összesítését 2003 óta, esperessé választásom óta egybeszerkesztem. Ennek az eredményét a testvérek is megtekinthetik. Nem vagyok statisztikus szakember, ezért a részletes elemzésre nem vállalkozom. Egy jelenségre azonban felhívnám a figyelmet: a gyülekezetekben nyilvántartott tagok és a választói névjegyzékben szereplők száma évről évre csökken. 2003-tól a nyilvántartott tagok száma 1397-tel csökkent! Ez egy erős gyülekezet létszáma lehetne. A választók száma pedig 1885-tel kevesebb volt 2006-ban, mint 2003-ban. Gondolhatunk arra is, hogy a nyilvántartások komolyan vétele miatt van ez a fogyás. Eddig egy megszokott számot írtak a rovatba, most viszont a tényleges adat kerül oda. Jó lenne remélni, hogy csak erről van szó. Mivel a statisztikai kimutatások egy-egy hasra ütésre megadott számadat esetén is teljesen fals képet adhatnak, ezért kérem a gyülekezetektől ennek a komolyan vételét. Más képet adnak a gazdasági statisztikák. Míg a teljes bevételek tekintetében egy erőteljes csökkenés mutatkozik 2003-tól, amely betudható annak, hogy a budaörsi templom építésére 2003-ban nagy összeg összeg állt a gyülekezet rendelkezésére, s azóta is csökkennek a központi ill. állami támogatások, addig a gyülekezeti tagoktól lassan de fokozatosan emelkedő, de az infláció mértékét nem meghaladó emelkedés látható.

Ez az adatsor azt is jelenti, hogy egyre nagyobb teher hárul az aktív gyülekezeti tagokra. Bár ha választási névjegyzékekben szereplők számát összevetjük a gyülekezeti tagoktól befolyt bevétellel, akkor azt látjuk, hogy 2003-ban átlagban hozzávetőlegesen 7600,-Ft-tal, 2006-ban pedig 14.000, Ft-tal támogatta egy gyülekezeti tag vagy család a gyülekezetét.

Minden gyülekezetben legyen újra és újra téma - a presbitériumokon belül - , hogy miként lehetne az egyháztól elszakadókat elérni? Miként lehetne az elköltözőket nyomon követni és miként lehetne Buda vonzáskörzetének evangélikusságát utolérni, és aktivizálni. Arról meg vagyok győződve, hogy itt növekvő gyülekezeteknek kellene lenniük, olyanoknak, amelyek az ország sok-sok hátrányos területén élő gyülekezet is segíteni tudják.

**Az LMK-ról**

A Lelkészi Munkaközösség a lelkészi önképzés része. Havonta egyszer találkozunk, mindig más helyszínen. Most is megköszönöm az LMK-t fogadó gyülekezeteknek a vendégszeretetét. LMK-nk sajátossága, hogy nem csak gyülekezeti lelkészek, hanem intézményi lelkészek és nyugdíjas testvérek is tagjai közösségünknek. Sajnos azt is meg kell állapítani, hogy éppen a gyülekezeti lelkészek maradnak el a gyűlésekről. Pedig egyházunk szabályrendelete értelmében a hiányzók akár beosztott-lelkészi státuszba is visszaminősülhetnek, ha nem tesznek eleget az önképzési kötelezettségeiknek. Ezért továbbra is kérem a gyülekezetek elnökségeit és presbitereit, hogy maguk is szorgalmazzák, hogy a mindig előre rögzített időpontban rendezett LMK-n a lelkészeik aktívan vegyenek részt.

Látásom szerint a budai gyülekezeteknek egyrészt vonzó közösségekké kell lenniük, de emellett éppen a földrajzi közelség miatt sokkal több szakterületen kellene a gyülekezeteknek összefogni. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy a lelkészek egy közösséggént tudjanak együtt dolgozni még akkor is, ha kegyességben vagy teológiai látásban, vagy éppen a karizmákban különbözőségek vannak.

**A nagyobb beruházásokról **

Folyamatos karbantartások és felújítások minden gyülekezetben vannak. Egyházmegyénk legnagyobb beruházása jelenleg a budafoki gyülekezetben zajlik. Az új gyülekezeti központ alatt kölcsönből elkészült és felszentelésre került az urnás temető, a gyülekezeti terem és a lelkészlakás befejezése még várat magára. Központi beruházási keretből idén sem részesültek. Ezért is döntöttünk úgy, hogy az idei templomépítési offertóriummal is ezt a beruházást támogatjuk.

Az érdi gyülekezet temploma új oltár-terét, oltárát és keresztelőkútját szentelte fel. Közös ünnepükön együtt örvendhettünk velük.

**A megyei beosztott lelkészről**

Pelikán Andrást 2006. szeptemberétől egy évre fogadtuk egyházmegyei beosztott lelkészi szolgálatra. Feladata hármas: elsősorban a számomra nyújt segítséget, és segít gyülekezeti és megyei feladatokban, másodsorban a több gyülekezetben végez kisegítő szolgálatot, Budaörsön a hitoktatásban, Budafokon az ifjúsági alkalmakon segít. Ezen kívül alkalmi istentiszteleti helyettesítésekkel tehermentesít lelkészeket. Az egy év hamarosan lejár, a folytatást az egyházmegyei presbitériumnak kell végiggondolnia, örömmel venném, hogyha kapnánk visszajelzéseket az ő szolgálatáról azokból a gyülekezetekből, ahova segíteni ment. Ígéretet kaptunk arra, hogy jogi személyként az egyházmegye is kaphat központi fizetés-támogatást, természetesen ezt csak abban az esetben fogjuk igénybe venni, ha a presbitérium a szolgálat folytatásáról dönt.

**Sokféle szolgálat**

A mai nap - amikor az igazgatótanácsokba választunk küldötteket - mutatja, hogy sokféle szolgálat nehezedik ránk a gyülekezeti feladatokon kívül is, sőt még a megyei feladatokon kívül is. Sokszor érzem, hogy így az alapfeladatuk a gyülekezet-pásztoráció szenved csorbát. Az elmúlt évben az országos presbitérium tagjává választottak, ahol a jegyzői feladatot is ellátom, emellett tagja voltam a cinkotai Rádiómissziói Központ Igazgató Tanácsának, valamint a Béthel Igazgató Tanácsának. Az LMK vezetése révén az OLMK gyűlésein is részt kell vennem. Az egyházkerület megyei elnökségei a testvéri közösség erősítésére már rendszeresen találkoznak és elhatározták azt, hogy éves munkatervet állítanak össze a gyülekezeti használatra. Ebben az előkészítő munkában is részt veszek. Az esperesi kollégium évi négy alkalommal találkozik, ezen belül az egyik feladatom - néhány társammal - az egyházmegyei vizitációk egységes rendjének a kidolgozása.

Ezért örülök mindenféle alulról jövő kezdeményezésnek és jó ötletnek. Itt adok hangot örömömnek, hogy a felügyelők találkozóját az óbudai és a pesthidegkúti felügyelőtestvérek előkészítésében tudjuk majd megrendezni.

A sokféle szolgálatot ismerve határoztuk el, hogy vezetés-elméleti és szervezéstechnikai kérésekről szakképzést tartunk a lelkészeknek és a gyülekezeti munkatársaknak, felügyelőknek. A szakképzésre eddig nagyon kevesen jelentkeztek.

**Új munkahelyek és szolgálatok**

Egyházunk vezetése egyre többször szembesül azzal a helyzettel, hogy a jelenlegi struktúránk nem teszi lehetővé új lelkészi állások alapítását és nehézkes a végzett teológusok elhelyezése. Ezért az egyházmegyénken belül is rendszeresen kell azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy miként lehetne a megteremteni új gyülekezet alapításával és szolgálati területek kiépítésével annak a lehetőségét, hogy több kallódó testvért elérjünk.

**Hála és áldáskérés**

Nem tudok a jelentésemben minden apró részletre kitérni. Jó lett volna a gyülekezetek életét is pár röpke mondattal feleleveníteni. Imádságban hordozom a lelkész társaimat, a gyülekezeti elnökségeket és a gyülekezetek életét küzdelmeikben. Hálás vagyok a támogatásokért és az értem mondott imádságért. Az egyházmegye szolgálattevőinek külön is köszönöm, hogy a sok feladatuk mellett az egyházmegye életére is áldoznak energiáikból. És újra és újra erősítsen meg bennünket a közös szolgálatban is az ÚR ígérete: "Nem maradok el tőled, nem hagylak el!" (Józs. 1.5c)

Kérem jelentésem elfogadását.

Bence Imre
esperes

Társoldalak
Gazdasági tájékoztatók
Felügyelői jelentések
Statisztikai összesítés
Felügyelői értékelés és terv
felügyelői jelentés 2008. évről
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster