Budai Egyházmegye
 
1%

 
Menü
Budai Egyházmegye
Szabályrendeletek
Szervezeti és működési szabályzat
 

Szervezeti és működési szabályzat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
A Budai Evangélikus Egyházmegye önálló jogi személy, a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei szerint tagozódik a magasabb egyházkormányzati szintekhez, és fogja át a területéhez tartozó egyházközségeket
1.Elnevezés, elérhetőség:
Név: BUDAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE
Esperesi Hivatal: 1014 Budapest Táncsics M. u. 28.
Tel: (1)356-97-36
Mobil: 06-20-824-4037
e-mail: Esperesi.Hivatal.Buda@lutheran.hu

2.Esperesi Hivatal:
Az esperesi hivatal az esperes lelkészi állásának megfelelő lelkészi hivatalban működik, amelynek rezsiköltségéhez az egyházmegye évente meghatározott összeggel hozzájárul.
Az egyházmegye a hivatali adminisztráció ellátásához irodavezetőt foglalkoztat. Az irodavezető munkáját az esperes irányítja.

3.Testületek:
Elnökség
Presbitérium
Kibővített presbitérium - a presbitérium ülésére a felelősök meghívhatók!
Közgyűlés
Bizottságok
A közgyűlés, presbitérium, elnökség összetételét az egyházi törvények szabályozzák.
A közgyűlés és a presbitérium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a határozatokat évenként sorszámozva kell nyilvántartani.

4.Egyházmegyei felelősök feladatai:

 1. Gyűjteményi felelős
  Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény XII. fejezet. 62§(4)
  Kapcsolattartás a gyűjteményi ágak országos felelőseivel
  Évfordulókkal és rendezvényekkel kapcsolatban időszakos kiállítás, tárlat összeállítása
  Fotódokumentáció a kegytárgyakról, az egyházi textíliákról és a képekről, valamint az épületekről
  Éves beszámoló az elvégzett munkáról
  Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.

  2.GAS felelős
  Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény VIII. fejezet. 45-48§
  Az egyházmegyén belül a KÖTELEZŐ GAS-vasárnap kijelölése, szószék-cserékkel
  A gyűjtés népszerűsítése
  Az adományok felosztása
  A beérkezett kérvények véleményezése, és benyújtása az egyházmegyei presbitériumnak.
  A GAS gyűjtés eredményéről és felhasználásáról szóló jelentés

 2. Zenei felelős
  Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény VII. fejezet. 42-43§
  Egyházmegyei kántor és énekkari találkozó szervezése
  Kántor és karnagy utánpótlás segítése az egyházmegyén belül
  Az énekkarral nem rendelkező gyülekezetek segítése a zenei munkájuk fejlesztésében
  A kezdő énekkarok tanácsolása, kottával való ellátása
  Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.

  4.Diakóniai felelős
  Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény V. fejezet. 24-25§
  A gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálat áttekintése, számontartása és tanácsolása
  Diakóniai munkában résztvevők találkozójának megszervezése évente egyszer
  Diakóniai aktivitás inspirálása
  Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.

  5.Gyermekmunka felelős
  Külön törvényi szabályozás nincsen
  Figyelembe vehető törvények: 2005. évi V. törvény II- IV fejezet.
  Az egyházmegyei hittanverseny megszervezése
  Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.
  6.Sajtó felelős
  Külön törvényi szabályozás nincsen
  Az egyházmegyei honlap szerkesztése és feltöltése (tartalmi meghatározó: az egyházmegye elnöksége)
  Az egyházmegye szóróanyagainak és alkalmi kiadványainak szerkesztése és a kiadás megszervezése
  Az egyházmegyei sajtómunkához éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.

A tisztségviselőket és a felelősöket a szolgálatuk elvégzése érdekében útiköltségtérítés, illetve számla ellenében költségtérítés illeti meg.
5.Szabályzatok, rendeletek: Az egyházmegye munkáját szabályozó belső szabályzatok és rendelkezések:
Szervezeti és működési szabályzat,
Pénzügyi szabályzat,
Iratkezelési szabályzat,
Leltározási szabályzat.
Az egyházmegye közgyűlése további szabályrendeletek alkothat, amelyeket az esperesi hivatal köteles az egyházmegye Egyházközségeinek megküldeni.
6.Munkaterv:
Az egyházmegye az éves munkáját munkaterv alapján végzi. A munkatervet évente kétszer - a naptári év kezdetés és az iskolaév kezdetén - a presbitérium átvizsgálja és a szükséges korrekciókat megteszi.
Az egyházmegyei alkalmak szervezésének költségeit az egyházmegye a vendéglátó gyülekezettel együtt vállalja.
Minden a Szabályrendeletekben nem tárgyalt ügy esetén a hatályos világi és egyházi törvények szerint kell eljárni.
A szabályzatot a Budai Evangélikus Egyházmegye közgyűlése a 2007. október 18-án tartott közgyűlésén megtárgyalta és elfogadta.

Bence Imre esperes
ifj. Dr. Fabiny Tibor felügyelő

Társoldalak
Pénzkezelés szabályrendelet
Leltározási szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Szabályrendelet a határidők betartásáról
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster