Budai Egyházmegye
 
1%

 
Menü
Budai Egyházmegye
Szabályrendeletek
Szabályrendelet a határidők betartásáról
 

Szabályrendelet a határidők betartásáról

A Budai Egyházmegye Közgyűlése az egyházmegye munkafolyamatainak erősítése érdekében fontosnak tartja a különböző határidők pontos betartását. Ennek érdekében a következő rendelkezéseket hozza:

1.A gyülekezeti lelkész a Lelkészi Hivatal vezetőjeként (több lelkész esetén az igazgató lelkész) felelős az egyházmegye által meghatározott határidők betartásáért és betartatásáért.
2.A rendelkezésbe értendő határidők a következők:
kötelező offertoriumok 15 napon belüli befizetése,
járulékok minden év december 15-ig való befizetése
az egyházmegyének küldendő hivatalos iratok, jelentések feltüntetett időpontra történő megküldése
az egyházmegyei adatkérések visszajelzése az adatkérők által kijelölt időpontig
más, az esperesi hivatal által ebbe körbe vont ügyintézések határidejének betartása
3.Az egyházmegye által meghatározott határidőknek ésszerűnek és teljesíthetőnek kell lennie!
4.A határidők kijelölése dokumentumszerűen történik. A megjelölt határidőket az egyházközség lelkészén kívül az egyházközség egy – e-mail címmel rendelkező - tisztségviselője (felügyelő vagy gondnok, vagy gazdasági vezető, ill. pénztáros) is megkapja.
5.A határidők be nem tartása esetén az Egyházmegye Elnöksége bírságot állapít meg az érintett Egyházközségre.
6.A bírság összege a késés megkezdett heteivel nő. A bírságról az egyházmegyei pénztár félévente értesíti a gyülekezet presbitériumát. A bírságot az Egyházmegye pénztárába kell befizetni az esztendő utolsó napjáig. A befizetés átutalással vagy egyházmegyei csekk segítségével történik. A be nem fizetett bírság következményekkel jár.
7.Következmények: Nem részesülhetnek az egyházmegyei beruházási keretből, és az egyházmegyei támogatásokból azok az egyházközségek, amelyek a határidőket minden év december 31-ig nem teljesítették, illetve a bírságot nem fizették meg. A Lelkészi Önsegélyből nem részesülhet a lelkész, ha december 31-ig ilyen tartozása áll fenn.
8.Különleges esetben a határidő módosítására az Egyházmegyei Elnökség adhat engedélyt.
9.A szankciók mérséklésére indokolt esetben az Egyházmegyei Presbitérium adhat engedélyt.
10.A bírság egy heti mértékét az Egyházmegye Közgyűlése minden évre előre teszi közzé.
11.Ez a rendelkezés 2008. január 1-től lép életbe. Az ez időben fennálló elmaradások ettől az időponttól számítanak késedelemnek.
A szabályzatot a Budai Evangélikus Egyházmegye közgyűlése a 2007. október 18-án tartott közgyűlésén megtárgyalta és elfogadta.
Bence Imre esperes
ifj. Dr. Fabiny Tibor felügyelő

Társoldalak
Szervezeti és működési szabályzat
Pénzkezelés szabályrendelet
Leltározási szabályzat
Iratkezelési szabályzat
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster